Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2011

There is an idea of a Patrick Bateman; some kind of abstraction. But there is no real me: only an entity, something illusory. And though I can hide my cold gaze, and you can shake my hand and feel flesh gripping yours and maybe you can even sense our lifestyles are probably comparable… I simply am not there.


American Psycho part 14

April 23 2011

5572 ecde
American Psycho part 11

April 22 2011

7448 e4ac
American Psycho part 10
8550 6a3e
American Psycho part 9 

April 21 2011

7733 c388
American Psycho part 8

April 17 2011

8811 0ab2

April 16 2011

8506 4aec
American Psycho part 6

April 10 2011

4334 1c7f
American Psycho part 5

April 09 2011

Śmieję się niezobowiązująco w tych samych momentach co ona, ale dźwięk wydobywający się z moich ust jest czystym szyderstwem.
— Bret Easton Ellis, American Psycho
Reposted fromimnotanaddict imnotanaddict

April 08 2011

4669 d7a6
American Psycho gif nr 4

April 02 2011

0210 929d
Next great American Psycho gif

April 01 2011

1675 0146

March 28 2011

1434 6b5b 500
Reposted fromalter-ego alter-ego
Nigdy, przenigdy nie przyszło mi do głowy, że ludzie są dobrzy albo że człowiek może się zmienić, albo że świat mógłby być lepszy dzięki prostej przyjemności radowania się uczuciem, spojrzeniem, gestem albo dzięki czyjejś miłości i czyjemuś oddaniu. Nic się nie potwierdzało, wyrażenie "wielki duchem" nie przystawało do niczego, było banałem, czymś w rodzaju kiepskiego żartu. Seks to matematyka. Indywidualność nie wchodzi w grę. Cóż może zmienić inteligencja? Zdefiniuj rozum. Pragnienie - bez sensu. Intelekt nie jest lekarstwem. Sprawiedliwość umarła. Strach, wyrzuty sumienia, niewinność, współczucie, poczucie winy, strata, porażka, żal - to stany i uczucia, których już nie ma. Myślenie niepotrzebne, świat dzisiaj nie myśli. Zło jest tym, co trwa wiecznie. Bóg nie żyje. Miłości wierzyć nie można.
— American Psycho
Reposted fromalter-ego alter-ego

March 27 2011

7582 57ed
Reposted fromdotkneszeptem dotkneszeptem viainvincible invincible

December 18 2010

I never liked anyone and I’m afraid of people.
— Clay, Bret EastonEllis: Imperial Bedrooms
Reposted fromalter-ego alter-ego

December 14 2010

December 09 2010

5050 9be8 500
Reposted fromalter-ego alter-ego
5018 9a0c 500
Such a Grinch...
Reposted fromalter-ego alter-ego

December 05 2010

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl